Mångfaldsbarometern: En panelbaserad attitydundersökning

Projektansvarig: Docent em. Irving Palm

Samarbetspartners: prof. em. Orlando Mella (Uppsala universitet)

Finansiering: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samt intern finansiering

Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att studera de attityder som finns och utvecklas bland den svenska befolkningen i relation till etnisk mångfald från ett longitudinellt perspektiv. Studien är en fortsättning och utveckling av vad som kallas Mångfaldsbarometern, en attitydundersökning som redovisades vid Uppsala universitet första gången 2005. Datainsamlingar har således genomförts årligen sedan starten 2005. Både intervjuer och enkätundersökningar har använts för att samla in data. Fastän detta projekt belyser det sätt på vilket sociala positioner påverkar attityderna i fråga, ligger fokus i större utsträckning på följderna av dessa attityder för den sociala interaktionen inom det svenska samhället.