Att identifiera behov hos äldre klienter:

har föreställningar om tvärkulturella möten, invandrarskap och kön någon betydelse för behovsbedömningsprocessen?

Projektledare: prof. Sandra Torres (Uppsala Universitet)

Samarbetspartner: fil. dr. Anna Olaison (Linköping Universitet) & fil. dr. Emilia Forssell (Ersta Sköndal Högskola)

Finansiering: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Projektbeskrivning: Projektet tar sin utgångspunkt i utmaningar som tidigare forskning har uppmärksammat när det gäller kategoriseringens betydelser för det sociala arbetets praktik och för mötet mellan välfärdsinstitutioner och klienter. Projektet syftar till att belysa om, och i så fall hur, föreställningar om tvärkulturella möten, invandrarskap och kön inverkar på behovsbedömningsprocessen. De teoretiska utgångspunkterna för projektet utgörs av det socialkonstruktivistiska perspektivet, forskning om institutionell kategorisering samt den samhällsvetenskapliga debatten om sociala positioners betydelse för hur föreställningar om olika grupper kan påverka olika sammanhang på varierande sätt. Projektet förutsätter att sociala positioner är föränderliga och förhandlingsbara i olika sammanhang och att kombinationen äldre + man + invandrarbakgrund kan innebära något helt annat än kombinationen äldre + kvinna + invandrarbakgrund i behovsbedömningsprocesser. I projektet ingår två delstudier med kvalitativ ansats. Den ena utgår från fokusgruppsintervjuer med behovsbedömare medan den andra fokuserar på dokumentationen av behovsbedömningsutredningar. Sammanlagt har 60 behovsbedömare intervjuats och 200 akter analyserats.(För information om resultat se publikationslista till höger)