Internationell migration och äldre migranter:

Perspektiv på en framtida utmaning

Primary investigator: Prof. Sandra Torres

Finansiering: Uppsala Universitet Samhällsvetenskalpiga Fakultetsmedel (från 2010) (Projektet ingick i det programstödet som tilldelades NISAL, Linköpings Universitet av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) (2007-2012)

Projektbeskrivning: Detta projekt tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska perspektivet och det diskursiva metodologiska angreppssättet som är kännetecknande för det. Syftet är att belysa hur globaliseringen av fenomenet internationell migration håller på att ändra hur vi tänker kring äldre, åldrande och hög ålder. Projektet tar sin avstamp i antagandet att den socialgerontologiska teoribildningen inte riktigt klarar av att hantera det tvärkulturella kulturella livsloppet som är kännetecknande för äldre migranter oavsett om de lever i diasporiska förhållanden och/eller har transnationella sociala nätverk. Det unika diskontinuitet som är kännetecknande för migranters livslopp erkänns i sig inte av de etablerade teorier och begreppsliga apparat inom socialgerontologi. Projektet problematiserar därför bristen på kultur- och internationell migration medvetna teoretiska ramar för studier av äldre, åldrande och hög ålder. (För information om resultat se publikationslista till höger)