Sociologiska institutionen

Att Göra Socialt Liv med Omsorg: En studie av omsorg inom funktionshinderområdet – så som det förstås, konceptualiseras och kommer till uttryck

(preliminär arbetstitel)

Primär forskare: Richard Johansson, MSsc.

Finansiering: Doktorandtjänsten finansieras av Uppsala Universitets Samhällsvetenskapliga Fakultet.

Detta avhandlingsprojekt avser att söka kunskaper om omsorg som socialt fenomen, så som det förstås, konceptualiseras och uttrycks inom funktionshinderområdet. Projektet består av en sammanläggning av flera delstudier vilka behandlar omsorg från omsorgsutförares, omsorgsgivares och omsorgstagares perspektiv. Projektet fokuserar på omsorg som socialt fenomen, det vill säga som fundamentalt för hur människors sociala liv produceras, reproduceras och gestaltas genom interaktion inom funktionshinderområdet. Omsorg som socialt fenomen har länge intagit en marginaliserad position som studieobjekt inom Sociologi och kan till viss del påstås göra det än idag. En följd av detta är att studier som berör omsorg som förutsättning för det sociala livet samt möjligheterna till detsamma för personer i behov av stöd och service i sin vardagliga livsföring är otillräcklig inom sociologisk forskning. I teoretisk bemärkelse anlägger projektet en socialkonstruktionistisk referensram med särskilt intresse för ”meningsskapandet” och ”görandet” av det sociala livet genom omsorg. I empirisk bemärkelse är projektet situerat i en svensk kontext med fokus på omsorg inom funktionshinderområdet innanför det juridiska ramverk som Lagen (1993:398) om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, utgör.

Handledare: Docent Ulla Hellström Muhli