DISCIT - Making Persons with Disabilities Full Citizens

Forskningsprojekt med stöd från EU Seventh Framework Programme: DISCIT Making Persons with Disabilities Full Citizens. Sverige är ett av de länder som ingår i studien. Ansvarig för den svenska delen av projektet är professor Rafael Lindqvist, Sociologiska institutionen.

Samarbetspartners:  Marie Sépulchre (Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet), samt deltagare i ett projektkonsortium representerande av NOVA (Norwegian Social Research), University of Cologne (Tyskland), Charles University (Tjeckien), National University of Galway (Irland), York University (Stor Britannien), University of Florence (Italien), The Swiss paraplegic Foundation, The Mental Disability Rights Initiative, The European Disability Forum.

Finansiering: EU, 7th Framework Programme

Projektbeskrivning: Syftet med DISCIT är att skapa ny kunskap som möjliggör för personer med funktionshinder att bli aktiva och fullvärdiga medborgare. Hur kan olika policies som innefattar social service, socialförsäkringar och social reglering (anti-diskriminering, krav på funktionshinderanpassade miljöer etc) samverka för att utvidga funktionshindrades möjligeter till aktivt medborgarskap? Projektet ska också ge ökad kunskap om funktionshindrades erfarenheter av dessa stödsystem, identifiera barriärer och hinder, men också ge kunskap om effektiva metoder som stärker funktionshindrades rättigheter..

For more information, visit DISCIT at https://blogg.hioa.no/discit or follow the project on Facebook at www.facebook.com/DISCITResearch or Twitter www.twitter.com/DISCITResearch.