Det sociala medborgarskapets nya innebörder – om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen

Projektansvarig: Professor Rafael Lindqvist

Samarbetspartners: docent Jörgen Lundälv, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Finansiering: Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning: Ett övergripande syfte med detta projekt är att analysera formerna för och konsekvenserna av den förändrade uppsättning rättigheter och skyldigheter som kan skönjas i de senaste årens aktiverings- och sjukförsäkringspolitik riktad till långvarigt sjuka. Projektet rör därmed det sociala medborgarskapets innebörd som det utvecklats inom ramen för en välfärdspolitik som lägger allt större ansvar på den enskilde individen.

Projektets mer specifika syften är att analysera:

  • Vilka arbetsformer och bedömningsgrunder tillämpas i praktiken när Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bedömer långvarigt sjukas arbetsförmåga?
  • Vilka aktörer blir involverade i denna process? Vilka aspekter är centrala för respektive aktör och i vilken mån förekommer olikartade synsätt på arbetsoförmåga? Vilka samverkansformer tillämpas?
  • Vilka blir konsekvenserna för de försäkrade när tyngdpunkten förskjuts från bedömning av sjukdomen till (den potentiella) arbetsförmågan och anställningsbarheten?