Det digitala samhället: en studie om föreställningar om digitala teknologier och åldrande bland äldre icke-, och sällananvändare

Ansvarig: Magdalena Kania-Lundholm

Finansiering: Vetenskapsrådet (Dr nr 2014-6763)

Period: 2015-2017

Projektbeskrivning: Huvudmålet med detta projekt är att utforska äldre vuxnas (icke-) användning och förståelser av digital teknik å ena sidan och de konsekvenser detta kan ha för deras förståelse av åldrande och ålderdom å andra sidan. Genom att fokusera på dessa två aspekter behandlar projektet två olika vetenskapliga debatter som sällan möts, men som kommer att ge nya förståelser om de korsbefruktas. Äldre människor beskrivs ofta som och får ofta representera en ganska homogen grupp som riskerar att förbli uteslutna från det digitala samhället. Eftersom huvudfokus för projektet är att förstå de subjektiva och kontingenta aspekterna av människors berättelser använder projektet en kvalitativ design med positioneringsteori som huvudsaklig teoretisk ram. Som metod används fokusgruppintervjuer med 30-50 äldre (65+) vuxna som är antingen "icke-användare" eller "sällananvändare". Projektets ambition är att generera mer kunskap om olika former och sammanhang av användning av digital teknik och huruvida förståelser av dessa teknologier påverkas av förståelser av åldrande och ålderdom. Genom att utgå från en nyanserad förståelse av IKT-användning syftar projektet till att bidra till den vetenskapliga forskningen som kritiskt problematiserar icke-användning som ett spektrum snarare än som ett problem eller brist.