Föreställningar om tvärkulturella möten och invandrarskap: en studie av palliativ vårdpersonals förhandlingar

Pernilla Ågård, MSSc.

Projektbeskrivning: Detta avhandlingsprojekt befinner sig i skärningspunkten mellan forskning om etnicitet och forskning om interaktion mellan välfärdsrepresentanter och deras klienter. I fokus är de föreställningar om invandrarskap och tvärkulturella möten som konstrueras i samtal mellan palliativ vårdpersonal. Avhandlingen – som hämtar sin teoretiska och metodologiska inspiration från diskursanalytiska perspektiv - syftar till att belysa de förhandlingar som sker då tvärkulturella möten vid livets sista tid diskuteras. Av intresse är således inte bara vad som sägs utan också hur det sägs.

Pernillas avhandlingsarbete bedrivs inom ramen för ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt mellan sociologer och en medicinare med palliativ vård som specialistområde.

Finansiering: Doktorandtjänsten finansieras av Uppsala Universitets Samhällsvetenskapliga Fakultet.

Handledare: Prof. Sandra Torres & prof. Hannah Bradby (bägge vid Uppsala Universitet).