Kommunikativa tillämpningar i konsultationer mellan äldre personer och vårdprofessionella

En fråga om professionell och institutionell kultur

Projektledare: Ulla Hellström Muhli

Deltagande forskare: Ulla Hellström Muhli, Docent i Sociologi, universitetslektor i Socialt arbete ssk. Social Gerontologi, Uppsala Universitet; Barry Saferstein, Professor i kommunikationsvetenskap, vid California State University San Marcos, US, PhD, i kognitiv Sociologi. Professor Saferstein kommer under 2016 att arbeta i projektet som gästforskare vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Eleni Siouta, Fil.mag., Fil. Lic., Universitetsadjunkt vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet,  Sektionen för omvårdnad, PhD, kandidat i vårdvetenskap vid Karolinska institutionen (LIME), Stockholm. 

Finansiering: Professor Barry Safersteins deltagande i projektet finansieras av forskningstid beviljad av California State University San Marcos –  detta,  särskilt för att  tillämpa och utvidga Safersteins senaste forskning om interaktionella komponenter för patient förståelse av medicinsk information under kliniska konsultationer, samt att implementera hans  metodologiska ansats för studier av konsultationer inom äldrevården/omsorgen. Eleni Sioutas  deltagande sker  som post doc och  stöds  finansiellt  av ett forskningsstipendium  från Riksföreningen för Åldrandeforskning.

Projekt beskrivning:  Projektet  avser att utveckla kunskaper om konsultationer inom ramen för äldrevård och omsorg. I projektet problematiseras standarder för professionell kommunikation och samtalens effektivitet vid konsultativa möten mellan äldre personer och vårdprofessionella. Avsikten är att undersöka  hur kommunikationsmönster som konstituerar professionell kultur i äldrevården påverkar äldre människors förutsättningar för att skapa mening, belåtenhet, förståelse av information samt hur de äldre förstår medicinska beslut som tas vid konsultationsmöten, - faktorer som är viktiga för äldres  vård och välfärd. Mer preciserat, i studien  undersöks olika komponenters mobiliserande eller begränsande strukturer i konsultationer när det gäller äldres meningsskapande och förståelse av information.  

Projektets specifika mål  är  att analysera: (i) Hur  kommunikationsmönster mellan vårdprofessionella och äldre patienter  påverkar  den äldres förståelse och meningsskapande av konsultationen och av den information som ges i den; (ii) Hur man kan förbättra kommunikationen av sjukvårdsinformation till äldre patienter/klienter under kliniska / institutionella konsultationer.