Sociologiska institutionen

Barns delaktighet i risk- och skyddsbedömningar

Delprojektansvarig: Clara Iversen, FD (Uppsala universitet). Projektet ingår i ett projekt för vilket professor Anders Broberg (Göteborgs universitet) ansvarar

Projektbeskrivning: Inom barnskyddsområdet finns det idag ingen systematisk bedömning av utsatthet hos barn vars mödrar varit utsatta för våld. Delprojektet ingår i en studie som studerar möjligheten att implementera risk- och skyddsbedömningar inom en rad verksamheter, t.ex. BUP, individ- och familjeomsorgen, skyddade boenden, öppenvård och utredningsboenden. Verksamheterna inför under en begränsad period risk- och skyddsbedömningsintervjuer med barn. Delprojektet undersöker barns delaktighet i dessa bedömningssamtal genom att analysera hur barn hanterar ledande inslag i frågor, hur intervjuare bemöter barns initierande handlingar samt hur utrymmet för intervjuare att giltiggöra barns upplevelser.

Finansiering: Socialstyrelsen