Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Finansiering: Fem kommuner i Dalarna och Allmänna Barnhuset

Projekt tid: Hösten 2011 - Februari 2014.

Projektbeskrivning: Rubricerade utvecklingsarbete sker i samverkan mellan sju regionala FoU-enheter i samverkan med Allmänna barnhuset (ABH) som är projektägare och ledare av projektet. Första året möttes praktiker med forskare för att identifiera och utveckla arbetssätt och strukturer för hur barns och ungdomars synpunkter och erfarenheter kan tillvaratas i socialtjänstens arbete med barn och familjer. Dessa arbetssätt testas i kommunerna under en fas II som avslutas hösten 2013. Karin leder arbetet i fem kommuner i Dalarna och är kontrakterad av Allmänna barnhuset för att, tillsammans med den vetenskaplige ledaren fil.dr. Ulf Hyvönen från Umeå, beskriva arbetet i en boks som ska publiceras i ABH:s rapportserie.