Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion

Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MSc

Projektbeskrivning: Erfarenhet och förväntan om rasism har en självständig negativ effekt på hälsotillstånd och är förknippad med att avstå från att söka sjukvård. Omedveten diskriminering inom vården kan leda till ojämlik tillgång till kvalitetshälsovård. Trots bevisen på att rasism upplevs inom hälso-och sjukvården av patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal samt förekomsten av ojämlikheter gällande hälsotillstånd mellan svenskfödda och människor med utländsk bakgrund så är diskussionen kring rasism inom hälso-och sjukvården ganska sparsam. Därutöver bidrar bristen på officiella uppgifter kring rasifierade kategorier samt den stora fokuseringen på integration till att rasism blir osynlig. Samtidigt rapporteras väldigt få fall av rasism via det officiella klagomålet enligt diskrimineringsombudsmannens egen rapport. Med tanke på att rasism är ett känsligt ämne för både vårdgivare och patienter, är det passande att använda en kollaborativ metod som inkluderar alla intresserade parter inom hälso-och sjukvården tillsammans med en induktiv kvalitativ analys.

Denna avhandling syftar därmed till att konceptualisera diskriminering inom vården och förstå hur levande erfarenheter tolkas och är förenade med meningsproduktion. Detta kommer att ske genom induktiv kvalitativ undersökning av en rad personers uppfattningar om diskriminering i svensk vård. Intervjuer med patienter, vårdgivare samt andra relevanta parter som är involverade i hälsovårdssystemet kommer att genomföras. Kritisk analys av läroplaner i utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal samt anmälningsprocessen med avseende på rasism och andra former av diskriminering kommer också att genomföras.

Genom denna kollaborativa metod och gemensam kunskapsproduktion kommer projektet att bidra till att stödja förändrade processer inom hälso-och sjukvården när det gäller både individuell och institutionell rasism och andra former av diskriminering.

Handledare: Prof. Hannah Bradby