Äldre människor, nya medier

Projektansvarig: prof. Sandra Torres (Uppsala universitet)

Samarbetspartner: fil. dr. Magdalena Kania-Lundholm

Finansiering: Uppsala Universitet Samhällsvetenskalpiga Fakultetsmedel

Projektbeskrivning: Digitalisering antas medföra att vissa medborgare exkluderas på grund av hög ålder och/eller digital kompetens. Detta projekt tar därför avstamp i de utmaningar som är knutna till digitaliseringsprocesser i samhället och de frågor om digital delaktighet som dessa processer väcker. Projektet fokuserar på äldre människors användande av digital media och på innebörden som denna användande (eller icke-användande) kan ha för deras föreställningar av åldrande.

Materialet för detta projekt består av kvalitativa fokusgruppsintervjuer med äldre digital media användare. Projektet ämnar fylla de kunskapsluckor som finns i media och kommunikation studier när det gäller äldre användare samt bidra till den socialgerontologiska debatten om föreställningar om, och erfarenheter av, åldrande. Denna debatt har ännu inte tagit på allvar digitaliseringens innebörder för hur hög ålder och åldrande upplevs.