Välfärd och livslopp

Forskargruppens inriktning

Denna forskargrupp grundades 2012 då forskare vid Sociologiska Institutionen vid Uppsala Universitet med forskningsprofiler inom sociologi av åldrande, medicinsk sociologi, funktionshinderforskning, gerontologiskt socialt arbete, socialt arbete med barn och ungdomar,  religionssociologi, sociologi av media och kommunikation samt sociologi av hälsa och sjukdom kom samman för att på regelbundet basis diskutera sina kommande publikationer, ansökningar och konferenspresentationer.

Inom ramen för forskargruppen Välfärd och Livslopp bedrivs numera olika studier som fokuserar på hälsosjukvårdens patienters och välfärdsstatens klienter samt sättet på vilket dessa bemöts av vård- och omsorgsarbetare i dessa sektorer. Studier som fokuserar på olika typer av praktik inom hälsosjukvården och socialtjänsten och de konsekvenser som dessa kan ha för olika patient/ klientgrupper är också exempel på forskning som bedrivs av medlemmarna i denna forskargrupp. Kritiska studier av hälsosjukvårdens- och välfärdsarbetets kunskapsbas (hur det praktiska arbetet vägleds och legitimeras genom olika rationalitet såsom evidensbaserad praktik och samverkan) är också exempel på forskningsområden som medlemmarna i denna forskargrupp intresserar sig för. I fokus för många av de studier som medlemmarna i denna forskargrupp bedriver är frågan om hur klass, kön, ålder, etnicitet, invandrarskap och funktionsnedsättning påverkar människors hälsa, livslopp och välfärd.

Forskargruppen Välfärd och Livslopp startades av professor Sandra Torres (innehavare av lärostolen i sociologi, särskilt socialgerontologi) och professor Rafael Lindqvist (som var innehavare av lärostolen i sociologi med inriktning på funktionshinderforskning då gruppen grundades och är numera professor emeriti och senior professor). Sedan 2015 leds gruppen av Sandra Torres och Hannah Bradby (professor i sociologi med medicinsk sociologi som sin expertområde). Med sina olika forskningsprofiler arbetar dem – tillsammans med andra seniora och juniora forskare – i samma forskningstradition av kritiska hälsosjukvård och omsorgsstudier som funnits vid Sociologiska institutionen sedan 80-talet.

Se nedan för de årliga publikationslistorna (och konferenspresentationer) som forskargruppensmedlemmar har författat. Listor över pågående forskningsprojekt som bedrivs för närvarande finner du också nedan. Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer!

Kontakt:
Sandra Torres, sandra.torres@soc.uu.se, 018 471 51 71
Hannah Bradby, hannah.bradby@soc.uu.se, 018 471 51 83
Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, Box 624, 751 26 Uppsala 

Gruppens medlemmar

The socialgerontology group

Denna forskargrupp är en del av forskargruppen välfärd och livslopp och bygger på en tradition från 1976. Socialgerontologigruppen syftar till att samla den social gerontologiska kompetensen som finns vid Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet och den kompetens som tidigare funnits vid denna institution men som numera arbetar vid andra lärosäten. Medlemmarna i denna grupp – oavsett deras universitet eller forskning tillhörighet – har alla expertis inom områden åldrande, ålderdom och äldreomsorg även om de närmar sig dessa ämnen på olika sätt.

Följ denna länk för mer information om Socialgerontologi gruppens arbete och publikationer.