Sociologiska institutionen

Teman

Följande teman utgör ramar för den forskning som för närvarande och inom en planerad framtid bedrivs inom forskargruppen Cultural Matters.

Kulturproduktion

Ett intresse för den kulturella produktionen av social stratifiering, relationer och identiteter ligger i själva kärnan av kultursociologiska undersökningar. Samhällelig och politisk förändring såväl som stabilitet, vilar på produktionen av meningsskapande, praktik och materialitet. Detta pågår på vitt skilda arenor och sfärer, som vetenskap, media, finkultur och politik. Ett fokus på kulturell produktion, innefattar också studerandet av distribution, reception och reproduktion, något som tar kulturella aktörers erfarenheter och handlingar på allvar. Inom temat studeras olika arenor som internetgemenskaper, sport, filmproduktion, musik och medicinsk kunskapspraktik.

Kroppar och intimitet

Det är av största vikt att studera både mänskliga och icke-mänskliga aktörer och meningsskapande kring dessa om man vill förstå vardagslivets organisering och handlande. Vare sig projekten handlar om kroppar i rörelse genom dans, intimitet i vänskapsrelationer eller hushållgemenskaper, eller sexuella relationer, så är förkroppsligade och “förplatsligade” erfarenheter och meningsskapande inblandade i processer av hierarkisering/skillnadsskapande såväl som inkludering/tillit. Att utforska kroppar och intimitet inom och mellan olika arenor från ett kulturellt, intersektionellt perspektiv, bidrar med viktig kunskap till forskningsfältet.  

Stadens stoff och rumslighet

Moderna urbanteoretiker har pekat på det speciella med att leva i städer: Vi bombarderas av intryck, lär oss navigera bland andra på trottoarer, tunnelbanor och köpcentra, fascineras av det annorlunda, exotiska och storslagna, men skräms ibland också av detsamma. Denna interaktion och regler för hur vi ska bete oss, bestäms såväl genom informella normer som politiskt. Men även om mycket finns sagt om urban erfarenhet, interaktion och politik, behövs mer kunskap om hur materiella dimensioner av staden – som t ex arkitektur, torg, parker, natur, hus – interagerar och påverkar sociala relationer på olika samhälleliga nivåer och inverkar på rumsliga processer i den urbana miljön; vem släpps in och vem hålls utanför, vad som är legitimt handlande och inte.