Syllabus for Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management B

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC018
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2015-05-20
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 32, 2015
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Content

2. Human Resource Administration 15.0 credits

2. Research Methods & Analysis II and Advanced Study Project 15.0 credits

Reading list

Reading list

Applies from: week 02, 2016

 • Beronius, Mats Den disciplinära maktens organisering : om makt och arbetsorganisation

  Lund: Arkiv, 1986

  Find in the library

  Mandatory

 • Drucker, Peter Ferdinand The practice of management

  34. pr.: New York: Harper & Row, cop. 1954, pr. 1980

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla Institutionell teori : idéer, moden, förändring

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla; Styhre, Alexander Organisering och intersektionalitet

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Granberg, Otto PAOU : personaladministration, HRM och organisationsutveckling

  8., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • McGregor, Douglas Cutcher-Gershenfeld, Joel The human side of enterprise

  Annotated ed.: New York: McGraw-Hill, c2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Organisationer och samhälle : analytiska perspektiv

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Ulrich, Dave; Brockbank, Wayne Jamison Gromark, Emily Värdeskapande HR

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Ejlertsson, Göran Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik

  3. [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  2., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Hammersley, Martyn; Atkinson, Paul Ethnography : principles in practice

  3. ed.: Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun

  3. [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory