Syllabus for Social Conditions and Social Problems I

Sociala villkor och sociala problem I

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2SC102
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-05-30
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2015-03-11
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2015
 • Entry requirements: General entry requirements and Mathematics 2a/2b/2c, Social Studies 1b/1a1+1a2 or Mathematics B, Civics A
 • Responsible department: Department of Sociology

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 27, 2015

 • Oskarson, Maria; Bengtsson, Mattias; Berglund, Tomas En fråga om klass : levnadsförhållanden, livsstil, politik

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

  Find in the library

  Mandatory

 • Giddens, Anthony; Sutton, Philip W. Ekerwald, Hedvig Sociologi

  5., rev. och uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Goffman, Erving Bergström, Sven Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik

  4. uppl., 4. tr.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Meeuwisse, Anna; Sunesson, Sune; Swärd, Hans Socialt arbete : en grundbok

  2., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions