Syllabus for Methods in Social Work

Det sociala arbetets metoder

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2SC114
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G2F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-12-05
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 49, 2012
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: week 49, 2012

 • Barron, Karin Maktmedveten omsorg och socialt arbete

  Part of:

  Gunnarsson, Evy; Szebehely, Marta Genus i omsorgens vardag

  Stockholm: Gothia, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Bergstrand, Bengt Olof Socialtjänstlagen 2011

  Höganäs: Komlitt, cop. 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Carlsson, Thomas; Nilsson, Ann Social dokumentation : ett steg till

  2. uppl.: Stockholm: Gothia, 2009

  Find in the library

 • Davidsson, Berit Handläggning av stöd och service till människor med funktionshinder : enligt LSS och SoL

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt; Winqvist, Tore Empowerment i teori och praktik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Pettersson, Ulla Etik och socialtjänst : om förutsättningarna för det sociala arbetets etik

  3., omarb. uppl.: Stockholm: Gothia, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Färm, Kerstin; Hodson, Rhiannon. Att leda evidensbaserad praktik : en guide för dig som är chef inom socialt arbete

  Stockholm: Institutet för utvecklingen av metoder i socialt arbete (IMS), Socialstyrelsen, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan Etik i arbete med människor

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Johansson, Katarina; Wirbing, Peter Riskbruk och missbruk : alkohol, läkemedel, narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri

  2., [utök.] utg.: Stockholm: Natur och Kultur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Lagerberg, Dagmar; Sundelin, Claes Risk och prognos i socialt arbete : forskningsmetoder och resultat

  Stockholm: Gothia, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindevall, Berit; Molberg, Birgith Att handlägga ärenden i socialtjänsten : inklusive LSS

  2., rev. och uppdaterade uppl.: Stockholm: Gothia, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundin, Kerstin; Wedin, Åsa Klarspråk i socialtjänsten : hur man skriver lättlästa beslut, utredningar och journaler

  2. uppl.: Stockholm: Gothia, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Näsman, Elisabet; Ponton von Gerber, Christina; Fernqvist, Stina Barnfattigdom : om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv

  1. uppl.: Stockholm: Gothia, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Sundell, Knut Barnavårdsutredningar - en kunskapsöversikt

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Gothia, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Swärd, Hans; Egerö, Marie-Anne Villkorandets politik : fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu

  1. uppl.: Malmö: Égalité, cop. 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Nordenfelt, Lennart Värdighet i vården av äldre personer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Agerberg, Miki Lyons, Lena; Funke, Jan Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Find in the library

 • Jeppsson-Grassman, Eva Att åldras med funktionshinder

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Find in the library

 • Bülow, Pia; Persson Thunqvist, Daniel; Sandén, Inger Delaktighetens praktik : det professionella samtalets villkor och möjligheter

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Find in the library

 • Eriksson, Maria; Näsman, Elisabet När barn som upplevt våld möter socialtjänsten : om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande

  1. uppl.: Stockholm: Gothia, 2011

  Find in the library

 • Forrester, Donald; Harwin, Judith Parents who misuse drugs and alcohol : effective interventions in social work and child protection

  Oxford: Wiley-Blackwell, 2011

  Find in the library

 • Fridh, Birthe; Norman, Gunilla Att utreda när barn far illa : en handbok om barnavårdsutredningar i socialtjänsten

  3., [rev. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Gothia, 2008

  Find in the library

 • Grunewald, Karl Från idiot till medborgare : de utvecklingsstördas historia

  2. uppl.: Stockholm: Gothia, 2010

  Find in the library

 • Gunnarsson, Evy; Szebehely, Marta Genus i omsorgens vardag

  Gothia Förlag, 2012

  Find in the library

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : [individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)]

  3. uppl.: Stockholm: Socialstyrelsen, 2010

  Find in the library

 • MI - motiverande samtal : praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, ungdomsvård, försäkringskassa, arbetsförmedling Holm Ivarsson, Barbro; Ortiz, Liria; Wirbing, Peter; Lunding, Helena

  1. uppl.: Stockholm: Gothia, 2010

  Find in the library

 • Narkotikan i Sverige : metoder för förebyggande arbete : en kunskapsöversikt

  Östersund: Statens folkhälsoinstitut, 2008

  Fulltext

  Find in the library

 • Payne, Malcolm Campling, Jo Teamwork in multiprofessional care

  Basingstoke: Palgrave, 2000

  Find in the library

 • Samtal med barn i socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2004

  Fulltext

  Find in the library

 • Storm, Paul Kön i interaktion : möten mellan omsorgsarbetare och äldre på ett sjukhem

  Part of:

  Gunnarsson, Evy; Szebehely, Marta Genus i omsorgens vardag

  Stockholm: Gothia, 2009

  Find in the library

 • Josefsson, Berith Strategi för samverkan : kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

  2. rev. uppl.: Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007

  Fulltext

  Find in the library

 • Barron, Karin Ethics in Qualitative Social Research on Marginalized Groups : Särtryck

  Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 1999

  Find in the library

 • Hellström Muhli, Ulla Accounts of professional and institutional tension in a Swedish elderly care context

  Part of:

  Journal of aging studies

  vol. 24 (2010) nr. 1 s. 47-56

  Find in the library

 • Are clinical impressions of adolescent substance use accurate? Wilson, Celeste R.; Sherrit, Lon; Gates, Erin; Knight, John R.

  Part of:

  Pediatrics

  vol. 114 (2004) nr. 5 s. 536-540

  Find in the library