Syllabus for Social Conditions and Social Problems I

Sociala villkor och sociala problem I

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2SC102
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-05-30
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2012
 • Entry requirements: Mathematics B, Civics A
 • Responsible department: Department of Sociology

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2012

 • Oskarson, Maria; Bengtsson, Mattias; Berglund, Tomas En fråga om klass : levnadsförhållanden, livsstil, politik

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

  Find in the library

  Mandatory

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Gilje, Nils; Grimen, Harald Andersson, Sten Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  3. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Goffman, Erving Bergström, Sven Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik

  4. uppl., 4. tr.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Jacobsson, Katarina; Thelander, Joakim; Wästerfors, David Sociologi för socionomer : en stående inbjudan

  1. uppl.: Malmö: Gleerups utbildning, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory