Syllabus for Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management B

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC018
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2011-12-14
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 01, 2012
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2012

 • Beronius, Mats Den disciplinära maktens organisering : om makt och arbetsorganisation

  Lund: Arkiv, 1986

  Find in the library

  Mandatory

 • Drucker, Peter Ferdinand The practice of management

  34. pr.: New York: Harper & Row, cop. 1954, pr. 1980

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla Institutionell teori : idéer, moden, förändring

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla; Styhre, Alexander Organisering och intersektionalitet

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Granberg, Otto PAOU : personaladministration, HRM och organisationsutveckling

  8., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • McGregor, Douglas The human side of enterprise

  [Ny utg.]: Harmondsworth: Penguin, cop. 1987

  Find in the library

  Mandatory

 • Montin, Stig Moderna kommuner

  3. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Organisationer och samhälle : analytiska perspektiv

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Ulrich, Dave; Brockbank, Wayne Jamison Gromark, Emily Värdeskapande HR

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions