Handledd verksamhetsförlagd utbildning vid CESAR

Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) är en del av socionomprogrammet som ges under termin fem. Basen för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Sådana arbetsplatser finns inom det breda fält där socionomer arbetar, till exempel inom äldreomsorg, socialjour, beroendeenheter, elevhälsa, socialpsykiatri, behandlings- och utredningshemhem, stödboenden och inom olika frivilligorganisationer.

Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och senare i yrkeslivet. Den handledda verksamhetsförlagda utbildningen innebär ett unikt tillfälle för studenten att arbeta praktiskt och samtidigt få möjlighet till handledd reflektion rörande yrkesrollen och teoretisk problematisering av det sociala arbetets förutsättningar.

Seminariedag med tema samtal och äldre

Centrum för socialt arbete och Diakonistiftelsen Samariterhemmet bjuder in till en seminariedag med tema samtal och äldre. Det finns ett väldokumenterat behov av insatser specifikt utformade för äldre personer, i synnerhet äldre i utsatta livssituationer. Behovet av sådana insatser anpassade till de äldre kan vara svåra att tillgodose, och det gäller inte minst samtal. Inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt kyrka förs emellertid en mängd samtal med äldre människor som av olika skäl befinner sig i en svår belägenhet. Samtalen sker av en rad olika skäl. Karaktären på samtalen har stor variationsrikedom och de förs utifrån skiftande äldrespecifik kompetens samt med utgångspunkt i en mångfald uppfattningar om äldre och åldrande.

Vad sker egentligen i de samtal som förs och med vilka konsekvenser för de äldre? Vad är det som händer i samtalets svarta låda? Med dessa frågor som utgångspunkt vill vi under den här dagen glänta på locket och ge en mångsidig belysning och en fördjupad insikt om samtal med äldre inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt kyrka men också om samtalet mellan äldre. Samtalets former, innebörd och betydelse presenteras utifrån forskares, praktikers och äldres erfarenheter och kunskaper. Vi får bland annat höra mer om behovet av specifik kompetens och av nya tillvägagångssätt i samtal med äldre personer, om åldrandet som en utvecklings-process men också vad studier av de äldres egna erfarenheter av samtal kan lära oss. Dagen riktar sig till både lärare, forskare, studenter och anställda inom bland annat socialtjänst, kommunal och privat äldreomsorg samt kyrka.

Datum: 27/3 2019
Tid: 8.30 – 16.20
Plats: Universitetshuset, sal IX
Sista anmälningsdag: 18/3
Seminariedagen är kostnadsfri. Kaffe och lättare lunch ingår.

Anmälan

Program

Dags att önska H-VFU-plats till hösten 2019

För dig som ska göra din H-VFU nu till hösten 2019, vänligen fyll i enkäten med ditt önskemål om plats. Deadline för att senast svara på enkäten är den 1 april 2019. Enkäten är anpassad för dator och mobil. Vid frågor kontakta H-VFU-koordinator Sofia Englund.

Mer information kommer!

Denna sida är under uppbyggnad. Socionomprogrammet genomgår just nu en uppdateringsfas som innehåller kursutveckling där kursen Handledd verksamhetsförlagd utbilding (H-VFU) ingår. I takt med att nytt material blir klart publiceras detta på denna sida och dess undersidor. Vi arbetar för att all information ska finnas på plats i god tid inför kursstart hösten 2019. 

Vid frågor innan informationen publiceras vänligen se kontaktuppgifter till ansvariga för H-VFU. 

Intresserad av att vara handledare?

CESAR söker fler handledare till våra socionomstudenter på kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU). Vid intresse för att delta i denna möjlighet vänligen gå till vårt intresseformulär för handledare.