Sociologiska institutionen

Forskning

Forskningsområden

Forskning i socialt arbete kretsar kring fenomenen sociala problem och social utsatthet. Exempel på sådana fenomen är fattigdom, funktionshinder, missbruk, diskriminering och exkludering. De kan uppträda och studeras på en samhällsnivå, men även på mikronivå eller individuell nivå. Forskningen inom ämnet kan delas upp i två grenar. Den första undersöker förekomst och orsaker till sociala problem och utsatthet. Detta kan också förstås historiskt, eftersom specifika former av problem och utsatthet kan uppstå och försvinna, eller omtolkas till något annat. Den andra grenen undersöker olika typer av insatser för att åtgärda problem. Här kan fokus ligga på olika nivåer, socialpolitik, formering i lokalsamhället eller riktade insatser mot målgrupper på grupp- och individnivå. I Sverige finns en relativt stark tradition av att socialt arbete bedrivs av och förknippas med välfärdsstaten och särskilt kommunernas socialtjänst. Detta återspeglar sig i vad svensk forskning inom disciplinen intresserar sig för.